Eteläisen alueen sidosryhmäuutiskirje | Metsäkeskus

Eteläisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Lue ajankohtaisista uutiskirjeen aiheista 2/2020

Alueellisten metsäohjelmien työ on loppusuoralla

Harvoin on niin moni liikkunut metsissämme kun tänä keväänä. Lapset rakentavat majoja ja me vanhemmat liikumme tai nautimme monin eri tavoin. Metsä tarjoaa vaihtelua tylsyyteen ja yhdessä voimme unohtaa rajoitukset hetkeksi.

Metsä tarjoaa myös tienestejä. Me Metsäkeskuksessa olemme yhdessä maakuntien metsäalan toimijoiden kanssa laatineet alueelliset metsäohjelmat. Yhdessä olemme yrittäneet löytää tapoja kehittää metsäsektoria niin, että metsät voidaan säilyttää terveinä ja hyvin kasvavina, jotta ne olisivat jatkossakin hyvinvoinnin lähde.

Eteläisen palvelualueen alueellisten metsäohjelmien työ on nyt intensiivisimmillään. Kaikki prosessin aikana esiin tulleet näkökohdat ja toimenpide-ehdotukset on liitettävä toimenpideohjelmaan, jossa kuvataan, miten kukin maakunta haluaa käyttää metsävaroja. Ohjelmalle on tehtävä myös vaikutusten arviointi ennen lopullista hyväksymistä.

Alueellisten metsäohjelmien rakenne noudattaa pitkälti kansallisen metsästrategian linjauksia, mutta näemme jo nyt, mitkä painopistealueet eri alueet ovat valinneet omiin metsäohjelmiinsa.
Uudenmaan maakunnassa väestön ja kaupunkimetsänomistajien suuri keskittyminen nostaa vahvasti esiin eri sidosryhmien välisen viestinnän tarpeen. Tarve vuorovaikutteiselle vuoropuhelulle metsäalan ja ympäröivän yhteiskunnan välillä tulee esiin esimerkiksi ympäristöpolitiikassa, yhteiskuntasuunnittelussa ja metsien roolissa kulttuuristen ja sosiaalisten arvojen kantajina.

Hämeessä strategiset linjaukset on koottu yhteiseen visioon ”Hämeen kestävä, kannattava ja ilmastoviisas metsätalous”. Kestävällä tarkoitetaan metsätalouden taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien yhdistämistä. Kannattavuus voidaan nähdä myös siinä merkityksessä, että hoitotoimenpiteet toteutetaan oikea-aikaisesti ja käytettävissä olevia tukia ja työkaluja hyödynnetään. Ilmastoviisas metsätalous tarkoittaa esimerkiksi jalostusprosessin kehittämistä ja puutavaran käytön lisäämistä pitkäikäisissä tuotteissa.

Myös Pohjanmaalla ohjelma keskittyy laajasti luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Metsien roolia hiilinieluna ja merkitystä ekologisessa kierrossa korostetaan useassa kohdassa. Nuorten roolilla metsätilojen aktiivisina omistajina on suuri merkitys taloudelle. Lisäksi heidän ääntään tarvitaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ilmastopolitiikasta ja ymmärryksestä siitä, miten Suomessa harjoitetaan metsätaloutta. Tässäkin korostuu vuorovaikutteisen viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarve.

Olet ystävällisesti tervetullut kommentoimaan ohjelmaa nyt ennen kuin se valmistuu. Haluamme kuulla kommenttisi viimeistään elokuussa. Metsäohjelmien sisältö viimeistellään touko-kesäkuussa, minkä jälkeen ne lähetetään lausuntokierrokselle maakuntien toimijoille ja kommentointimahdollisuuden omaaville organisaatioille. Aikataulun mukaan alueelliset metsäneuvostot vahvistavat lopulliset ohjelmat syyskuussa 2020, jonka jälkeen toimenpiteiden toimeenpano käynnistyy. Alueelliset metsäohjelmat ovat voimassa viisivuotiskaudella 2021-2025.

Karen Wik-Portin, aluejohtaja, eteläinen alue

Uuden metsävaratiedon inventointikierto alkaa

Metsäalan muutosten sanotaan tapahtuvan hitaasti. Mielestäni väite on väärä, ainakin jos katsotaan, miten metsävaratiedon inventointi on kehittynyt viime vuosikymmenen aikana. Olemme siirtymässä pois saapasjalka työstä, hyödyntäen erilaisia kaukokartoitus menetelmiä, ja viime aikoina lennokit ovat myös tulleet metsään jäädäkseen.

Eteläisellä palvelualueella viimeistelemme viimeisiä vuonna 2010 aloitettuja inventointeja. Keskeneräinen alue käsittää Lohjan, Karkkilan, Lopen ja Tammelan kuntien metsäalueita.

Samalla aloitamme uuden inventointikierroksen. Uudet inventoinnit kulkevat rinnakkain kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman kanssa. Ohjelmaa vetää Maanmittauslaitos ja sen tavoitteena on kerätä uutta tietoa koko maasta seuraavien kuuden vuoden aikana. Suurin muutos aiempaan on nopeampi inventointivauhti ja paljon tarkempi laserkeilausaineisto.

Myös metsävaratiedon tulkintaa kehitetään ja tarkempi laserkuva on sitä mahdollistava tekijä. Aloitimme uusien aineistojen kokeilut viime vuonna ja uuden metodin ensimmäisten tulosten odotetaan valmistuvan kesän aikana. Kokeilualueisiin kuuluu Hämeenlinnan, Asikkalan ja Padasjoen kuntien eteläisen palvelualueen metsiä. Tavoitteena on parantaa merkittävästi metsävaratietojen laatua uusilla inventointimenetelmillä ja tarkemmalla laserkeilauksella. Otamme vaiheittain käyttöön uusia keinoja, kun tulokset menevät tavoiteltuun suuntaan.

Uuden inventointiohjelman myötä aloitamme tänä vuonna metsätietojen keräämisen kahdella alueella. Inventoitavat metsäalueet sijaitsevat Uudellamaalla pääkaupunkiseudulla ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan-Hattulan alueella.

Pidämme kerättyä metsä- ja luontotietoa ajan tasalla päivittämällä puuston vuotuisen kasvun ja metsissä tapahtuneet toimenpiteet käyttämällä asiakkailtamme saatavaa tietoa metsien käytöstä. Metsävaratiedon ajantasaistuksessa pyritään ottamaan tulevaisuudessa käyttöön uusia tietolähteitä. Niistä merkittävin lienee hakkuukoneilta saatava tieto hakkuiden toteutuksista ja satelliittikuvien muutostulkinnat.

Ota yhteyttä! Kaikki palaute on ensiarvoisen tärkeää metsävaratiedon mahdollisimman hyvän laadun saavuttamiseksi ja hyötyjen maksimoimiseksi.

Jos haluat oppia enemmän uudesta inventoinnista voit kuunnella webinaariamme jonka järjestimme 14.2.2020.

Inventointiohjelmaa ja laserkeilausohjelmaa voit seurata verkossa.

Magnus Nilsson, metsätietopäällikkö

Uusia tapoja maisematyöluvan sujuvoittamiseen ja maiseman huomioimiselle

Maisematyöluvan hakeminen saattaa aiheuttaa lisätyötä ja -kustannuksia metsätalouden harjoittajille. Kunnissa maisematyölupakäytännöt vaihtelevat. Vaihteleviin käytäntöihin on etsitty selkeyttämis- ja sujuvoittamismahdollisuuksia Tapio Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen Metsät ja kaavoitus -hankkeessa. 

Maisematyölupamenettelyä on mahdollista selkeyttää useilla keinolla, joista voit lukea tarkemmin esitteessä. Eräät kunnat ovat esimerkiksi määritelleet vähäiset metsätalouden toimenpiteet, joihin maisematyölupaa ei vaadita.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin muutoksia vuonna 2017. Lakimuutoksen jälkeen maisematyölupaa ei voi määrätä puiden kaatamiseen yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella. Mikäli maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla halutaan huomioida jatkossa maisema-arvoja, tulee se tehdä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa maanomistajan kanssa. Maisemaa voidaan huomioida myös erillisellä sopimuksella. 

Metsät ja kaavoitus -hankkeessa on kehitetty tapoja, joilla kunnat, metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat yhteistyössä kehittää maisema-arvojen huomioimista. Yhteistyön tavoitteena on sovittaa yhteen tavoitteet maisema-arvojen huomioimiselle. Toimivista käytännöistä voit lukea esitteestä

Hankkeessa järjestetään vuoden 2020 aikana webinaareja ja koulutustilaisuuksia maankäytön suunnittelijoille, maisematyöluvan käsittelijöille, metsäalan toimijoille ja metsänomistajille. Tilaisuuksien tavoitteena on tuoda esille tapoja maisematyöluvan sujuvoittamiseen ja metsien maisema-arvojen huomioimiseen. Tärkeä tavoite on myös rakentaa uusia yhteistyöverkostoja kuntasektorin, metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden välille. Yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella huomioidaan tavoitteet maisema-arvojen turvaamiselle ja metsätalouden harjoittaminen alueella.

Lue lisää hankkeesta ja löydä hankkeen tulevat koulutukset.

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hanke on alkanut

Viime syksynä käynnistyneessä valtakunnallisessa Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hankkeessa päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeessa kehitetään paikkatietoaineistoihin perustuva potentiaalisia metsityskohteita etsivä menetelmä, metsityksen havaintokohteiden nettisivu ja rakennetaan metsityksen hiilikompensaatiomalli sekä jaetaan metsitystietoutta.

Paikkatietoaineistoihin perustuvan menetelmän kehittäminen potentiaalisten metsityskohteiden etsimiseen on edennyt niin hyvin, että kevään aikana pääsemme julkaisemaan arviomme potentiaalisista metsityskohteista turvetuotannosta vapautuneilla suonpohjilla ja peltoheitoilla. 

- Metsityskohteiden kartoituksessa on mm. huomioitu tiedossa olevat perinnebiotoopit ja rantaniityt. Kartoituksen tietoja hyödynnetään myös Metsäkeskuksen johdolla parhaillaan valmisteltavissa alueellisissa metsäohjelmissa, joissa huomioidaan hiilinielut maakuntatasolla, kertoo projektipäällikkö Mira Isoniemi Metsäkeskuksesta.

Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019-31.12.2021.

Alueellisessa Fenix - Suonpohjille uusi elämä -hankkeessa on julkaistu Suonpohjasta metsäksi-opas.

Luonnonhoitokorttikokeet siirretty syksyyn

Koronapandemian vuoksi luonnonhoitokortin koetilaisuuksien aikatauluihin on valitettavasti jouduttu tekemään muutoksia. Uudet päivämäärät ovat verkkosivuillamme

Metsäalan luonnonhoitokortilla voit osoittaa osaamisesi talousmetsien luonnonhoidossa. Metsäalan luonnonhoitokortti myönnetään osaamiskokeen hyväksytysti suorittaneille. Luonnonhoitokortti soveltuu hyvin niin koneenkuljettajille, metsureille, leimikon suunnittelijoille kuin metsänomistajillekin.

Eteläisen palvelualueen kokeiden uudet ajankohdat ovat

  • Mäntsälä 25.8.2020
  • Mäntsälä 26.8.2020
  • Piikkiö (Kaarina) 28.8.2020
  • Asikkala 15.9.2020
  • Vaasa 2.9.2020

Meidän verkkosivuilta löydät lisätietoja kaikista maan luonnonhoitokorttikokeista. Samalta sivulta voit ilmoittautua mukaan ja lukea lisää osaamistavoitteista sekä oppimateriaaleista.

Lisätietoja antaa myös luonnonhoidon asiantuntija Nina Jungell, puh 040 532 1165.

Käytä metsää, varjele luontoa

Uusi kampanjamme Käytä metsää, varjele luontoa nostaa esiin pieniä tekoja, joilla voimme parantaa talousmetsien monimuotoisuutta. Luonnonhoito on hyvä ottaa metsänomistajan kanssa esille aina erilaisissa neuvontatilanteissa. Verkkosivuiltamme löytyy avuksi luonnonhoitotoimiin liittyviä neuvontatyökaluja.

Lue lisää uutisestamme.

.