Digiriistametsä | Metsäkeskus

Digiriistametsä

Lisätietoja

Mikko Kesälä
paikkatietoasiantuntija, projektipäällikkö
puh.  050 592 1828
mikko.kesala(at)metsakeskus.fi

Digiriistametsä-hankkeen tavoitteena on arvioida metsäalueiden soveltuvuutta metsäkanalintujen elinympäristöiksi. Arvioinnissa hyödynnetään Metsäkeskuksen paikkatieto-aineistoja. Tavoitteena on tunnistaa metsäkanalintujen elinympäristöjä ja viedä niistä tieto Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun. Esiintymistieto auttaa huomioimaan metsäkanalintujen elinympäristöt paremmin metsänhoidossa ja hakkuissa.

Hanke toteutetaan Suomen Metsäkeskuksen ja Suomen Riistakeskuksen yhteistyönä. Riistakeskus on hankkeen päätoteuttaja, ja se kestää vuoden 2018 loppuun.

Taustaa

Kansalliset ja kansainväliset monimuotoisuusvelvoitteet yhdessä biotaloustavoitteiden kanssa luovat tarpeen monipuolistaa metsänhoitomenetelmiä ja metsänomistajalle tarjottavia palveluita. Riistametsänhoito on kustannustehokas tapa huomioida niin riistan elinympäristöjä kuin metsänluonnon monimuotoisuutta. Paikkatietomenetelmien avulla voidaan havainnollistaa riistalle tärkeiden elinympäristöjen sijainti sekä elinympäristöjen kytkeytyneisyys. Kanalintujen elinympäristö sekä elinympäristöjen lähialueet ja elinympäristöjen välinen etäisyys toisiinsa määrittävät kuinka soveltuva jokin alue on lajien kannalta.

Hankkeen toteutus

Metsäkeskuksen tehtävänä on hyödyntää paikkatietoaineistojaan, ensisijaisesti metsävaratietoja, elinympäristömallinnuksessa. Mallinnetut riistatiedot on mahdollista esittää Metsään.fi-palvelussa, ja näin auttaa metsänomistajia tekemään metsien hoito- ja käyttöpäätöksiä, joissa on huomioitu riistametsänhoidollisia näkökulmia. 

Hankkeen järjestämissä koulutuksissa lisätään metsäammattilaisten tietoa ja osaamista riistametsänhoidosta ja tietojärjestelmien käyttömahdollisuuksista. Mallinnettavat elinympäristöt ovat poikueympäristöt sekä metso-, teeri-, pyy- ja riekkometsät.

Hankkeessa on kokeillaan tiedonkeruun joukkoistamista, jossa metsästäjät merkitsevät Oma Riista -palveluun metsätuhoja tai riistallisesti tärkeitä kohteita. Joukkoistamisen tavoitteena on luoda lisätietoa metsänomistajille. Joukkoistettu tieto voi olla esimerkiksi metsästäjän havaitsema myrskytuho tai teeripoikue. Kyseiset metsästäjien ilmoittamat tiedot pyritään saamaan näkyviksi metsänomistajalle Metsään.fi-palvelusssa. 

Hankkeen tuotokset

Projektiin liittyviä linkkejä

.