Päättynyt: CREbio - Bioenergiaa luovasti - CREbio - Kreativ bioenergi | Metsäkeskus

Päättynyt: CREbio - Bioenergiaa luovasti - CREbio - Kreativ bioenergi

Lisätietoja

Patrik Majabacka
projektipäällikkö, projektchef
Myllykatu 15, 65100 Vaasa
Kvarngatan 15, 65100 Vasa
Puh./tfn 050 599 0463, patrik.majabacka(at)metsakeskus.fi

CREbio - Bioenergiaa luovasti

Tiedotushankkeen tavoitteena on lisätä alueen energiatehokkuutta ja parantaa ympäristöajattelua.  Tämä saavutetaan lisäämällä yritysten, maatilojen, yhdistysten ja yksityishenkilöiden tietotasoa. 

Järjestämällä tiedotustilaisuuksia kylätasolla, erityisesti syrjäseuduilla, hanke pyrkii lisäämään tietotasoa koko Pohjanmaan maakunnassa.

Aiheina ovat yleisimmät uusiutuvat energiamuodot kuten aurinkolämpö, tuulivoima, maalämpö sekä metsä ja peltoenergia kuten metsähake, pelletti, polttopuu, olki ja muut alkutuotannossa ja jalostuksessa syntyvät uusiutuvat sivutuotteet.

Hankkeen kehittämistoimenpiteet uusille teknisille ratkaisuille suuntautuvat erityisesti viljantuottajille ja kasvihuoneyrittäjille jossa pyritään löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja, jossa voidaan osin hyödyntää olemassa olevaa tekniikkaa ja näin vähentää kustannuspainetta. Erityisesti pyritään nostamaan esille nykyisten öljykattiloiden muuntaminen puukaasun polttoon Suomessa kehitteillä olevan mallin mukaan.

Osaamisen ja yhteistyön lisäämiseksi, hanke järjestää vuosittain verkostoitumispäivän, jonka tavoitteena on päivän integroituminen Vaasassa vuosittain järjestettävään Energy Week tapahtumaan.

Hanke tiedotta myös uusista, biolämpökeskuksia koskevista päästövaatimuksista sekä mitä toimenpiteitä määräykset edellyttävät.

 • Rahoitus: Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseutuohjelma vuosille 2014-2020
 • Hankkeen tarkoitus: Koulutus ja tiedotus
 • Toimenpiteet: Tiedonvälitys ja havainnollistaminen
 • Kesto: 1.1.2016 – 31.12.2018
 • Maantieteellinen alue: Pohjanmaan maakunta
 • Tuen saaja: Suomen metsäkeskus

CREbio - Kreativ bioenergi

Informationsprojektets målsättning är att öka regionens energieffektivitet och miljötänkande, detta sker bland annat genom att öka kunskapen hos företag, gårdsbruk, föreningar och privatpersoner. Genom att arrangera informationsmöten på byanivå med speciell betoning på perifera områden vill projektet öka kunskapsnivån inom hela landskapet Österbotten.

Kunskapslyftet omfattar information om de vanligaste förnybara energikällorna såsom solenergi, vindenergi, geoenergi, samt bioenergi baserad på skogs- och åkergrödor såsom skogsflis, träpellet, ved, halm samt andra förnybara biprodukter som härstammar från primärproduktion och dess förädlingsprocesser.

Projektets utvecklingsåtgärder för nya tekniska tillämpningar riktar sig speciellt till spannmålsodlare och växthusodlare där man speciellt avser att finna kostnadseffektiva lösningar där man delvis kan använda befintlig teknik för att minska investeringstrycket. Speciellt belyses möjligheterna att konvertera befintliga oljepannor med träförgasningsaggregat och gasbrännare enligt en ny modell som är under utveckling i Finland.

För att öka kunnandet och samarbetet hos regionens företag inom förnybar bioenergi ordnar projektet årligen en så kallad "networking day" med målsättningen att den efter projektets avslutande kan integreras med det årligen återkommande "Energy Week" som ordnas i Vasa.

För att bemöta de nya utsläppskrav som införs på biovärmecentraler i storleksklassen >1 MW ordnar projektet information om de nya kraven samt vilka åtgärder som bör vidtas på gamla värmeanläggningar för att deras utsläpp i framtiden motsvarar utfärdade krav.

 • Finansiär: Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral
 • Programmet för utvecklings av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020
 • Åtgärd: Utbildning och information
 • Delåtgärd: Informationsförmedling och demonstrationer
 • Projekttid: 1.1.2016 – 31.12.2018
 • Geografiskt område: Landskapet Österbotten
 • Stödmottagare: Finlands Skogscentral

          

.