Metsäkeskuksen asiakastuki

Asiakastuki
ma-ti klo 8-18
ke-pe klo 8-16
puh. 029 432 409
asiakastuki(at)metsakeskus.fi

Vaihde
arkisin 8-16.15
puh. 029 432 400

Hae yhteystietoja

Luonnonhoito

Luonnon monimuotoisuuteen omassa metsässä voi vaikuttaa pienillä teoilla. Metsätalouden haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan torjua suunnitelmallisesti usean metsätilan alueelle ulottuvan luonnonhoitohankkeen avulla.

Luonnon huomioiminen omassa metsässä

Talousmetsissä kuolleen puun määrä on selvästi vähäisempi luonnontilaisiin metsiin verrattuna. Suurimpia syitä tähän ovat metsäpalojen harvinaistuminen ja metsän käytön tehostuminen. Moni harvinainen metsälaji onkin riippuvainen juuri eriasteisesti lahonneesta tai palaneesta puusta. Helppo tapa lisätä lahopuun määrää metsässä on jättää yksittäiset tuulen kaatamat puut korjaamatta. Metsään voidaan jättää hakkuun yhteydessä säästöpuita kolopuiden ja lahopuun lisäämiseksi. Hakkuualan kulotuksella lisätään tehokkaasti hiiltynyttä puuta metsissä.

Taimikon hoidon yhteydessä kuusen ja männyn taimikkoon kannattaa jättää kasvamaan myös lehtipuita. Erityisesti haapa ja jalot lehtipuut ovat usein säästämisen arvoisia, sillä ne vetävät puoleensa monipuolista eliölajistoa.

Lehtometsissä voidaan kuusta poistamalla tehdä tilaa jalopuille ja lehtokasveille. Harjumaastossa maanpinnan paljastaminen edistää kilpailulle herkkien harjukasvien leviämistä. Luontoa hoidetaan myös jättämällä hakkuissa suojavyöhykkeitä vesistöjen rannoille tai tukkimalla ojia ja ennallistamalla ojitettuja soita luonnontilaan.

Luonnonhoitohankkeet – tukea luonnonhoidon töihin

Luonnonhoitohankkeet ovat yli tilarajojen ulottuvia hankkeita ja niihin on mahdollista saada Metsäkeskuksen myöntämää kemera-tukea. Luonnonhoitohankkeisiin osallistuminen on metsänomistajalle vapaaehtoista.

Tyypillisiä luonnonhoitohankkeita ovat metsätalouden vesistövaikutusten pienentämiseen tähtäävät vesiensuojeluhankkeet. Luonnonhoitohankevaroin voidaan tehdä tavallista suurempia laskeutusaltaita tai pintavalutuskenttiä, jolloin hakkuukohteelta liukenevien ravinteiden ja maa-aineksen pääsy vesistöön ehkäistään tehokkaasti.

Luonnonhoitohankkeessa voidaan myös keskittyä tietyn elinympäristön, kuten soiden, lähteiden, paahderinteiden tai lehtojen luonnonarvojen lisäämiseen. Myös maisemanhoito ja metsien virkistys- ja muu käyttö voivat olla luonnonhoitohankkeen tavoitteita.

Metsään.fi -palvelusta löytyvät tiedot myös luontokohteista.

Lisää tietoa luonnonhoidosta ja hankkeista voi kysyä Metsäkeskuksesta.

Lisätietoja

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
p. 029 432 4706
matti.seppala(at)metsakeskus.fi