Kemera-tuet – valtion rahoitustukea kestävän metsätalouden harjoittamiseen

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaista tukea maksetaan myös luonnontuhoista aiheutuneisiin uudistamiskuluihin ja metsäluonnon hoitoon. Kemeran mukaiset tuet myöntää hakemuksesta Metsäkeskus.

Tilakohtainen, ajantasainen metsäsuunnitelma takaa täydet tuet. Suunnitelman puuttuminen alentaa tukien määrää pääsääntöisesti 10 prosenttiyksikköä.

Kustannusten sisältämiä arvonlisäveroja ei rahoiteta Kemera-varoista.

Kolme eri rahoitusvyöhykettä

Kemera-tuen suuruus vaihtelee sen mukaan, millä rahoitusvyöhykkeellä metsätila sijaitsee. Rahoitusvyöhykkeittäiset tuet eri työlajeille avautuvat oheisesta kartasta.

Työlajit, jotka vaativat ennakkosuunnitelman

Tuettavista töistä ennakkosuunnitelman vaativat kunnostusojitus, metsätien tekeminen, metsätien perusparannus, metsänuudistaminen, metsänterveyslannoitus ja kulotus. Rahoitushakemus ja suunnitelma toimitetaan Metsäkeskukseen ja työt voi aloittaa vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Työlajit, joihin tuki haetaan jälkikäteen

Nuoren metsän hoitoon, pystykarsintaan, energiapuun korjuuseen ja juurikäävän torjuntaan tukea voidaan hakea vasta työn valmistumisen jälkeen. Rahoitushakemus ja sen liitteeksi tuleva toteutusselvitys tehdystä työstä tulee toimittaa Metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluessa töiden päättymisestä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei hyväksytä eikä rahoiteta.

Tuki luonnonhoitoon

Tukea voi saada vapaaehtoisiin metsäluonnon hoitotöihin. Luontokohteiden säilyttämiseen voi saada ympäristötukea.

Tuet ovat verotettavaa tuloa

Vuoden 2012 alusta alkaen maksettavat Kemera-tuet ovat verotettavaa tuloa.

Tuen hakeminen

Kemera-tukea haetaan erillisillä lomakkeilla. Lomakkeet suositellaan täytettävän yhdessä metsäammattilaisen kanssa. Lisätietoja Kemera-tuesta ja lomakkeiden täyttämisestä antavat Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspalvelujen metsäneuvojat.

Maksullisessa Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja voi kirjautuessaan nähdä omalla tilallaan olevat metsänhoitokuviot. Jatkossa, kun palvelun asiointiominaisuudet kehittyvät, saa palvelusta myös esitäytetyt rahoitushakemuslomakkeet. Tällöin metsänomistaja tai hänen valtuuttamansa palveluntarjoaja voi hakea rahoitusehdot täyttäville hoitotöille tuen vaivatta palvelun kautta.

Päivitetty: 23.08.2013 14:02
Lisätietoja

Aki Hostikka, rahoitus- ja tarkastuspalveluiden päällikkö, p. 029 432 5405 etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi